Programové priority VIZE 2014

Cílem VIZE 2014 je budování prosperujícího a otevřeného státu sebevědomých občanů. Státu postaveného na srozumitelném a vymahatelném právním základu s uplatněním zákonů na všechny bez rozdílu. Státu, v němž mají občané důvěru v politiku. Státu, jenž respektuje svobodu jednotlivce a dává lidem prostor pro rozvoj. Státu, v němž jednotlivec v rámci svých svobodných rozhodnutí přejímá odpovědnost za rodinu a obec. Státu, v němž funguje spravedlivá solidarita silnějších vůči slabším. Státu, jenž má stabilní ekonomické prostředí a dlouhodobou hospodářskou koncepci. Státu, v němž se každý rok nemění daně. Státu, který slouží občanovi, a ne naopak.

Inspirují nás mimo jiné počátky naší novodobé historie, zásady T. G. Masaryka a jeho demokratické myšlení. Dobře si uvědomujeme, že rovná společnost neexistuje. Náš další rozvoj je možný pouze tak, že v čele státu budou kvalitní a schopní lídři. Systém v naší zemi musí být nastaven tak, aby eliminoval zločinné a neschopné typy.

Chceme svobodného občana a odpovědnou vládu. Vládu, která bude odpovědná svým občanům, a to chudým i bohatým. Chceme vládu, která zamezí rozkrádání veřejných rozpočtů a jednou provždy „zatočí " s korupcí ve státě. Chceme „malý" a efektivně řízený stát, sloužící svým občanům.

Hospodářství, ekonomika, daně
Prosazujeme přijetí dlouhodobé hospodářské koncepce ČR. Bez toho nelze vytvořit stabilní ekonomické prostředí.

Výkon české ekonomiky brzdí především spotřeba domácností a vlády. ČR je příliš závislá na zahraničním obchodě, převážná většina opatření cílí na podporu investic a exportu, domácí poptávce není doposud věnována dostatečná pozornost. Cílem VIZE 2014 je proto obrátit pozornost k podpoře zaměstnanosti, a tím stimulovat domácí poptávku a vytvořit tak prostředí příznivé pro růst důvěry domácností i firem a pro stabilní a udržitelný ekonomický růst. Návrhy VIZE 2014 proto budou směřovat do tří oblastí: podpora zaměstnanosti, stimulace poptávky a obnova přirozeného demografického prostředí.

Na rozdíl od jiných jsme přesvědčeni, že cesta k nastartování ekonomiky vede přes snižování odvodů a daní či dokonce zrušení některých nemravných daní. Tímto mimo jiné zastavíme odchod velkých podnikatelských subjektů do jiných zemí, kde je daňový systém nastaven mnohem příznivěji a logičtěji než v ČR. Prosazujeme odklon od přímých daní k nepřímým.

Budeme prosazovat větší podporu malého a středního podnikání v ČR, zaměříme se na odstraňování administrativní zátěže v podnikání v naší zemi.

Podporujeme posílení pozice státu ve strategických oblastech průmyslu, energetiky a nerostného bohatství. Musíme posílit energetickou bezpečnost ČR. Řešením tohoto je větší diverzifikace zdrojů, zejména v oblasti ropy a zemního plynu.

Systém v ČR musí být nastaven tak, aby se v naší zemi vyplatilo pracovat, a ne žít z dávek.

Sociální oblast
VIZE 2014 chce sociální práci a službám vrátit to, co jim dnes nejvíce schází – společenské ocenění, respekt, důstojnost a zázemí pro co nejkvalitnější práci a péči o spoluobčany, kteří pomoc druhých potřebují. Je třeba věnovat velkou pozornost systému financování sociálních služeb, tak aby byl přehledný a efektivní. Poskytovatelé sociálních služeb musí dostat šanci věnovat se svému základnímu poslání – péči o lidi, kteří jejich pomoc potřebují. Realita je v českých podmínkách zatím taková, že většinu jejich času, psychických a fyzických sil zabírá získávání peněz. Projekty jsou udržitelné po nesmyslně krátkou dobu, kontrola jejich efektivity chybí.

VIZE 2014 se zajímá i o diskutovanou, v českých podmínkách přesto stále nerealizovanou podporu flexibilních a sdílených pracovních úvazků. Pro rodiče po návratu z rodičovské dovolené je to významný stimul. V Holandsku činí podíl těchto úvazků 46 % z celkového počtu hlavních zaměstnání, u nás pouhých 6 %. VIZE 2014 chce tento stav změnit.

VIZE 2014 se zaměří i na to, aby se v ČR v ještě větší míře objevily projekty prevence ztráty zaměstnání a podpory zaměstnanosti věkové skupiny 50+, protože právě tato skupina patří na trhu práce k nejvíce ohroženým.

VIZE 2014 nesouhlasí s experimenty v rušení ústavů pro mentálně a zdravotně postižené. Jako významný posun v této oblasti vnímáme změny v uvažování společnosti, ale především v nastavení takových podmínek, které rodinám a komunitám péči o blízké potřebné osoby umožní.

Pro VIZI 2014 je samozřejmostí podpora seniorů tak, aby jejich stáří bylo aktivní a důstojné. Jako důležitou vnímáme mezigenerační spolupráci.

VIZE 2014 chce v sociální oblasti prosadit jako základní pravidlo rovnoprávnost využívání sociálních dávek pro všechny občany bez rozdílu. Podle nás není možné zneužívat sociální dávky jako stimul pro zakrývání hlubších sociálních problémů, které vyžadují jiná řešení.

Tělovýchova a sport
Jednou z programových priorit VIZE 2014 je tělovýchova a sport. V ČR se rozpadl systém práce s mládeží. Tělovýchova a sport je přitom nejrozšířenější volnočasová aktivita. Stávající finanční prostředky, které stát na tuto oblast dává, jsou malé a neodpovídají důležitosti, kterou tělovýchova a sport pro naši společnost mají. Navíc rozdělování těchto peněz a jejich využití je velmi netransparentní, v mnohých případech nefunguje žádný kontrolní systém a finanční prostředky se „po cestě" do mládežnických klubů mnohdy zčásti ztrácí.

V České republice je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky 4x více obézních dětí a 5x více obézních dospívajících než před 15ti lety. Důsledky na zdraví dětí, následné náklady na zdravotnictví a další souvislosti jsou alarmující. Proto podporujeme návrat k dříve osvědčeným modelům práce s mládeží, podporujeme zvýšení počtu hodin tělocviku ve školách, budeme hledat a prosazovat cesty k tomu, aby se navýšil objem finančních prostředků směřujících do mládežnického sportu, a budeme kategoricky trvat na zřízení důsledných kontrolních systémů, které zabrání zneužívání a rozkrádání těchto peněz.

Školství
České školství mělo vždy skvělou tradici. Bohužel posledních dvacet let vnímáme jako „ústup ze slávy".

Naší vizí v této oblasti je kvalitní a dostupné školství pro všechny (nedostatek peněz nemůže být překážkou pro získání kvalitního vzdělání), kvalita na úkor kvantity. Chceme se zabývat financováním vzdělávacích institucí, které musí být transparentní a jasně definované. Stejně tak chceme řešit problematiku vzdělávání našich pedagogů a jejich kariérní rozvoj.

Vzdělávání v ČR se stalo výhodným byznysem, vzniká celá řada zbytečných škol, které produkují budoucí absolventy bez uplatnění. Ti následně plní úřady práce a zatěžují státní rozpočet čerpáním sociálních dávek a v případě, že na tyto dávky nárok nemají, zatěžují i nadále rozpočet rodiny, která je po dobu studia finančně podporovala.To musí skončit.

Za absolutní prioritu českého vzdělávacího systému považujeme kvalitní předškolní a základní vzdělání, kde je velmi důležitá role učitelů a jejich spolupráce s rodinou. Jako jeden z důležitých úkolů vidíme zvýšení prestiže a autority učitelů u žáků a jejich rodičů.

Jako tragickou vidíme situaci v učňovském a technickém školství. Proto budeme směřovat svou energii a návrhy právě na tuto oblast. Pokud by situace v tomto segmentu vzdělávání ještě nějakou dobu přetrvávala, neměli bychom za chvíli v ČR žádné kvalitní řemeslníky. Je třeba obnovit společenský respekt k manuální práci jako takové.

Ve středoškolském vzdělávání postrádáme jakoukoliv koncepci. I této oblasti se budeme intenzivně věnovat. Problémy a zmatky kolem maturitních zkoušek nás již „proslavily" i v okolních zemích.

V rámci vysokoškolského vzdělání v ČR je třeba přehodnotit systém financování vysokých škol tak, aby byly zvýhodněny prioritní studijní obory. Zavedení školného vidíme jako nutné, na druhou stranu budeme iniciovat systém, který umožní získat vysokoškolské vzdělání i studentům z méně majetných rodin. Nedostatek peněz či horší sociální situace nesmí znamenat zamezení přístupu ke vzdělání. Čerství absolventi jsou při hledání zaměstnání považováni za jednu z rizikových skupin, neboť většina z nich nemá předchozí zkušenosti se zaměstnaneckým poměrem ani žádnou praxi. Získání praxe při studiu považujeme za jeden z klíčových aspektů zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.

Zahraniční priority
VIZE 2014 chce ČR jako sebevědomého a rovnoprávného člena EU. V této chvíli budeme prosazovat zachování české koruny. Jsme proti unáhlenému přijetí eura. Členství v EU nám přináší řadu výhod, mezi ně však v této době společná evropská měna rozhodně nepatří a ještě dlouho patřit nebude.

Prosazujeme udržování dobrých sousedských vztahů. S ostatními sousedními zeměmi nás pojí společné dějiny i společná kultura. Budeme využívat všech možností, které nám dává regionální spojenectví zemí Visegradu.

Na půdě OSN budeme důsledně prosazovat principy a vymahatelnost mezinárodního práva.

Budeme trvat na tom, aby byla naše diplomatická reprezentace na vysoké odborné a profesionální úrovni, jen tak budeme schopni efektivně prosadit české zájmy v zahraničí.

Obrana a bezpečnost
Česká obranná a bezpečnostní politika je mnohdy vytvářena lidmi, kteří jí nerozumí a ani nemají snahu něco se o ní dozvědět. Často slepě přebíráme standardy a instrukce jak z EU, tak z NATO, aniž bychom si kladli otázky, zda jsou nám, jako České republice ku prospěchu. Chceme, aby se Česká republika začala profilovat jako stát, který má vlastní názor na bezpečnostní politiku i v rámci EU, a ne jako stát, který čeká, na čem se ostatní domluví, a pak to pokorně přijme.

Chceme silné, dobře zajištěné (finančně, materiálově i lidsky) bezpečnostní a obranné sbory České republiky, na které můžeme být hrdi. Chceme obnovit zvuk a slávu českého obranného a bezpečnostního průmyslu v zahraničí.

Zdravotnictví
Budeme prosazovat moderní zdravotnictví postavené na veřejnoprávním pojištění s kvalitní a dostupnou péčí pro všechny. Systém mnoha pojišťoven (přerozdělování peněz) je absolutně nesmyslný, jedná se o zbytečné vyhazování peněz, které jsou primárně určeny na zdravotní péči. Navrhujeme proto změnu systému, založenou na jedné veřejnoprávní pojišťovně a možnosti připojištění nadstandardů přes komerční pojišťovny.

Zemědělství
Přibližně v roce 1991 u nás nastal zvrat ve vývoji českého zemědělství. Došlo k záměrnému znehodnocování orné půdy a uvolněním dovozu dotovaných potravin ze zemí EU se naši zemědělci dostali do neschopnosti konkurovat nízkým cenám často nekvalitních potravin. Proto chceme usilovat o narovnání dotací do zemědělství mezi jednotlivými státy EU a o postupné omezování až na jejich úplné zrušení. Tím chceme umožnit působení tržního hospodářství i v tomto odvětví. Dotace mají sloužit pro podporu výroby nedostatkového zboží, a ne podporovat nadvýrobu, jak je tomu v současné době v EU.

Lidé na venkově přišli omezením zemědělské výroby o práci a negativním důsledkem je jejich závislost na sociálních dávkách. Jen část lidí z této skupiny byla schopna rekvalifikovat se a dojíždět za prací do měst.

Chceme zamezit záborům orné a lesní půdy zpřísněním zákonů o převodu statusu orné a lesní půdy na jiné varianty, především na stavební pozemky. Lidé v devadesátých letech restituovali pozemky, především ornou půdu, na které je zákon nutil hospodařit. Často šlo o občany, kteří se zemědělstvím neměli nic společného a byli tak nuceni zbavovat se pozemků pod cenou. Na těchto místech pak vyrostla satelitní městečka, sklady, markety a podobně. Zábory orné a lesní půdy jsou kroky nevratné a náš stát se stává víc a víc závislý na dovozu, což není dobré.

Chceme podpořit, např. daňovou úlevou, začínající, ale i již stávající producenty českých potravin, podpořit certifikaci kvality českých potravin, zpřísnit kontroly kvality potravin z dovozu, a to především z rizikových států. Nebát se ukázat adresně a jmenovitě na nepoctivé výrobce, přijímat nekompromisní opatření proti nim a chránit tím českého spotřebitele. Lidé čím dál tím více hledají české potraviny na pultech obchodů a jsou si ochotni i připlatit za tyto produkty. Půjde li to takto dál, brzy zjistíme, že nemáme na čem vyrábět. Nemáme základní výrobní prostředek, ornou půdu.

V současné době nás velmi svazují nejen dotační rozdíly mezi státy EU, ale i často neuvážené kvóty stanovené pro výrobu zemědělských surovin. Zasadíme se o větší ochranu českého zemědělského trhu a regulace dovozu.

Kultura
Priority VIZE 2014 v této oblasti jsou ochrana a rozvoj kulturních památek a našeho historického kulturního dědictví. Budeme prosazovat schválení většího objemu finančních prostředků plynoucích do kulturní oblasti. Prosazujeme podporu programů kulturní zájmové činnosti a podporu specifických kulturních aktivit, které jsou neodmyslitelně spojovány s jednotlivými regiony České republiky nebo mají souvislost s jejich historií a tradicemi. Podporujeme a prosazujeme záchranu a rozvoj nejcennějších částí našich historických měst vytvořením organizačních, informačních a ekonomických podmínek k jejich komplexní obnově, tj. k regeneraci.